پروفیل آلومینیوم هیت سینک

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم هیت سینک

پروفیل آلومینیوم هیت سینک مهمترین عامل در کارکرد هیت سینک آلومینیوم ، ایجاد سطح زیاد با محیط اطراف جهت تبادل حرارت میباشد که چون هیت سینک […]