پروفیل آلومینیوم نمای کامپوزیت

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم نمای کامپوزیت

پروفیل آلومینیوم نمای کامپوزیت از برجسته ترین خصوصیات ورق های آلومینیوم کامپوزیت مقاومت نسبت به تغییرات آب و هوایی محیطی است. در مناطق گرمسیر و مرطوب […]