پروفیل آلومینیوم دیوارپوش

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم دیوارپوش

پروفیل آلومینیوم دیوارپوش معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین. پروفیل ها تقریبا در همه جا حضور دارند. صنعت، ساختمان و راه […]