قیمت پروفیل آلومینیوم مهندسی

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم مهندسی

پروفیل آلومینیوم مهندسی پروفیل ها به صورت کلی مقاطع بلند تو خالی می باشند. پروفیل های صنعتی آلومینیوم در حوزه های مهندسی بیشترین کاربرد را دارند.