اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
ریل آلومینیومی

ریل آلومینیومی

ریل آلومینیومی به منظور ایجاد امکان حرکت افقی در دوجهت Xو Y در طول های 3، 4 و 5 متری می باشد که برای نصب و بکارگیری آن نیاز به تجهیزاتی مانند...