اکسترود پروفیل آلومینیوم

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
قالب آلومینیوم اکسترود

قالب آلومینیوم اکسترود

قالب آلومینیوم اکسترود قالب اکستروژن یکی از اجزای جدا نشدنی فرایند اکستروژن پروفیل آلومینیوم می باشد چنانچه فرایند تولید پروفیل آلومینیومی را به ۴ بخش عمده […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
اکسترود پروفیل آلومینیوم

اکسترود پروفیل آلومینیوم

اکسترود پروفیل آلومینیوم یکی از روش‌های نسبتاً ارزان برای تولید اشکال پیچیده در طول بلند با تلرانس هندسی دقیق بشمار می‌آید. در فرایند اکستروژن